postępowanie przetargowe


 INFORMACJA:

Pełnomocnik Zamawiającego w dokumentacji przetargowej zamieścił informację z otwarcia ofert.

 

Zmianie ulega termin otwarcia ofert na 14.02.2018 do godziny 10.00

Otwarcie ofert: 14.02.2018 godzina 10.30.

 

Imieniem Mocodawcy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu z siedzibą w Tworóg 42 – 690, ul. Zamkowa 6, tel. 32 285 73 45, fax 32 285 77 70, KRS 0000033032, NIP 6452230032, REGON 276871028

http://www.przychodnia.tworog.eu

e-mail: spzoz@pn.pl

 

PEŁNOMOCNIK

 

Kancelaria Radcowsko Adwokacka Lege medicinae Grabowski i Cnota s.k.a.

41 – 500 Chorzów, ul. Dworcowa 1/1

tel. 32 79 79 888; fax 32 249 80 13

e-mail: kancelaria@legemedicinae.pl

 

ogłasza

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 10 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

dla zamówienia o nazwie: Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Tworogu
– znak sprawy 1/2018.


DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:   http://cloud.gcgradcy.pl/index.php/s/ahbvofEdPqzTPuW

lub

  https://cloud.gcgradcy.pl/index.php/s/ahbvofEdPqzTPuW